Pre rodičov

Zriaďovateľ   :  Obec Ivanka pri Dunaji, so sídlom  Moyzesova 57, 90028 Ivanka pri Dunaji

Materská škola , SNP 1, Ivanka pri Dunaji 900 28

Telefónne číslo : 02/ 45241232

Mailová adresa :skolkasnp1@gmail.com

Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 16.50 hod.

 

Rodičovské združenie pri MŠ SNP 1 

Číslo účtu: 5062439855/0900   Slovenská sporiteľňa

 

Vedúca školskej jedálne : Kvetoslava Holcingerová

Konzultačné hodiny:  pondelok- piatok    7.15 – 9.00 hod.