Zápis do MŠ- 9.5.2023 -11.5.2023 otvoriť pre stiahnutia žiadosti

3rd Mar 2023

V  termíne od 9.5.2023 až 11.5.2023 od 8.00 hod. do 12.00 hod. sa bude konať zápis detí do MŠ SNP 1.  V prílohe je na stiahnutie žiadosť a písomné vyhlásenie, ktoré treba priniesť na zápis, prípadne poslať poštou, mailom. žiadosť-do- MŠ Písomné vyhlásenie

Podmienky prijímania detí do MŠ SNP 1

Zákonné podmienky :

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy, následne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a nie sú zo spádovej oblasti MŠ

Ostatné podmienky :

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí  do Materskej školy,  po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od septembra predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré nedovŕšia do 31. 08. vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v danom školskom roku o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas  príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v obci
  • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
  • ktorých súrodenci pokračujú v danej MŠ v nasledujúcom školskom roku
  • s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Dunaji
  • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku