Pokyny k 2.9.2020

30th Aug 2020
Prevádzka MŠ je od 2.9.2020 od 6,30 – 16,50 hod.

Pokyny pre zákonného zástupcu :

  • Vstup do priestorov MŠ je možný len v rúšku, dezinfekcia rúk prebieha na schodoch
  • Odporúčame obmedziť čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do MŠ na nevyhnutné minimum, dieťa sprevádza vždy jeden zákonný zástupca
  • MŠ zabezpečuje vykonávanie ranného zdravotného filtra
  • Deti do MŠ nenosia hračky a iné predmety z domu
  • Každé dieťa musí mať v skrinke jedno rúško
  • Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni podpíše vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia
  • Dieťa si pred vstupom do triedy umyje ruky mydlom v umývarke, prosíme rodičov, aby do umývarky nevstupovali
  • V priestoroch MŠ sú informačné pravidlá, ako sa bude postupovať v prípade podozrenia a výskyte ochorenia Covid-19